SEO-nyň semalt sungaty we gowy dizaýn siziň reýtingleriňize nähili kömek ederKöp web ussatlary, göçürijiler we kärhanalar üçin SEO ylymdan has köp sungat. Ol ýere barmagyň käbir takyk usullary bar, ýöne dizaýny pes bolan web sahypasy awtomatiki usulda reýtinge düşer.

Muny nädip bilerin?

Men ol ýerde boldum. Hiç ýere gitmedik bir ýigrenji sahypa döretdim. Tehnologiki taýdan meýilli kompýutere girip bilýän köp ýetginjek muny eder. Mesele hiç kimiň web sahypamy bir minutdan köp görmek islemedi. Dogry ulanylmasa hek ýaşyl ýakymly reňk däl.

Her niçigem bolsa, gowy SEO üçin ajaýyp dizaýn ýasamagyň aňyrsynda hekaýalary subut eden web sahypalarynyň birnäçe mysallaryndan geçeris.

Şol ýerdäki iň oňat web sahypalarynyň bäşisi

Ilki bilen, saýlap boljak dürli web sahypalarynyň gysga sanawyndan geçeris. Bularyň hemmesi bu ugurda üstünlik gazanandygyny subut etdi. Olaryň üstünlikleri, döretjek bolýan web sahypaňyza bagly bolar.

Doly surat ýa-da wideo web sahypasy

Web sahypalarynda tagtada görýän üstünlikli mysal "doly surat" usulydyr. Adatça, fonda suratyň ýa-da wideonyň üstünde goýlan goýy teksti görýärsiňiz. Sahypa dinamiki bolmagy başarýar, şol bir wagtyň özünde okamagyň aňsatdygyna göz ýetirýär.

Munuň mysalyny Semaltyň sahypasynda görüp bilersiňiz. Arka tarapdaky şekil tekstden artykmaç däldir. Bu usul, portfelini derrew nusga almak isleýän wideograflar we suratçylar üçin ajaýyp.

Z görnüşli web sahypasy


Minimalist dizaýny bolan sahypa döretmek isleýänler üçin Z görnüşli web sahypasy ajaýyp saýlawdyr. Tekstiň çyzygy çepe, saga we yza nädip gönükdirýändigini görüň. Web sahypalary muny uly suratlar bilen hem edip biler.

Bu usul täsirli dizaýny halaýanlar üçin ajaýyp. Batyrgaý bolmaly we oňa çäkli sözler bolmaly, ýöne bu sözler size nämä garaşmalydygyňyzy görkezmeli. “Facebook” muny uly üstünlik bilen ulandy.

Columneke sütün web sahypasy


Faceüzüňize degýän uly suratsyz doly surat web sahypasynyň göni täsirini isleýänler üçin bir sütün web sahypasy siziň islegiňizdir. Teksti aňsatlyk bilen üýtgetmek isleýän maglumatly web sahypalary üçin ajaýyp saýlaw.

Blog formatlarynyň köpüsi muny ulanýar. Bu formaty “Feedly” sahypasynda görüp bilersiňiz, eger ýeriňizdäki iň täze zatlary täzeläp durmak üçin ulansaňyz. Köp ýönekeý web sahypalary bu formaty ulanýarlar.

Kesgitli nawigasiýa web sahypasy


Göçürilmeýän nawigasiýa paneli bolan web sahypasyny göz öňüne getiriň. Nirä barýandygyňyza garamazdan sizi yzarlaýar. Kesgitli nawigasiýa web sahypasy hökmünde tanalýan zat.

Web sahypasynda nawigasiýa aňsat girmek isleýänler üçin ajaýyp amatly. Haýsydyr bir zat ýüze çyksa, ulanyjynyň ýokaryk aýlanmagynyň öňüni alýar. Google muny gözleg setirini elmydama elýeterli etmek üçin ulanýar, sebäbi bu nawigasiýa görnüşi.

Bular elmydama ykjam enjamlara gowy terjime edilmeýär. Şonuň üçin ykjam optimizasiýany bellemek isleseňiz, bu dizaýny saýlanyňyzda seresap boluň.

Asimmetrik web sahypasy


Uly çep ýarym we sag sag ýarym web sahypasyny gören bolsaňyz, bu assimetrik dizaýn. Bu dizaýn, aňsat nawigasiýa, ýörgünli mowzuklar bölümi ýa-da köp mazmuny öňe sürmek isleýänler üçin özüne çekiji.

Möhüm mowzuklaryň şalarynyň biri bolan “Buzzfeed” muny öz peýdasyna ulanýar. Olara köp sanly habar çeşmesine, ýörgünli mowzuklara we kiçijik bir giňişlikde nawigasiýa çyzgysyna eýe bolmaga mümkinçilik berýär. Bularyň hemmesi gaty kyn bolmazdan edilýär.

Gowy dizaýn SEO-ny gowulandyrmagyň bäş usuly

Indi başlamaly ygtybarly dizaýnlarymyzyň sanawy bolansoň, olary täsirli SEO-da ulanyp bileris. Dünýäde iň gowy hilli mazmuna eýe bolup biler, ýöne hiç kim ony ýigrenji web sahypasynda okamak islemez. Netijede, dizaýn we SEO-ny öz içine alýan bäş pikiriň sanawy.

Gowy sahypa kartasyny döretmek

Sahypa kartasy, web sahypaňyzyň bir böleginden beýlekisine geçmäge mümkinçilik berýän nawigasiýa diagrammasydyr. "Kesgitli nawigasiýa" dizaýnynyň, berk sahypa kartasynyň iň gowy mysaly bolmagy ähtimal. Bu dizaýna laýyklykda, web sahypaňyzyň her bölüminiň näme edýändigi düşnüklidir. Şeýle hem ol ýere barmagy aňsatlaşdyrýar.

Kesgitli nawigasiýa çyzgysy bolmasa-da, gelýänleriňizi zerur bölegine ugrukdyrmak üçin gowy sahypa kartasy zerur bolar. Google hem muňa ýokary baha berer, sebäbi web sahypaňyza göz aýlap bilmek, SEO-ny netijeli ösdürýär. Döwülen baglanyşyklar we gönükdirmeler sahypa kartaňyzy bozar.

Jübi-dostlukly tejribe döretmek

Beýleki blogumyzda bu barada has jikme-jik maglumat berýäris. Mobileöne ykjam amatly tejribe web sahypaňyza birnäçe platformada gowy dizaýn mümkinçiligini berýär. Sahypa, Android Chrome-da Google Chrome ýaly gowy görünýän bolsa, ýeňiji bolarsyňyz.

Bu, web sahypaňyza ýygy-ýygydan girýän adamlara girmek üçin birnäçe ýer berýär. Ilkinji gezek gelenler üçin näme edýändigiňizi bilýärsiňiz diýen düşünje berýär.

Has giňişleýin maglumat üçin ykjam amatly web sahypasyny döretmek boýunça gollanmamyzy hökman okaň. Saýlan dizaýnlarymyzyň köpüsinde ygtybarly ykjam programmalar hem bar.

Google-yň Mazmuny formatlamak boýunça gollanma

Google-yň gözleg motorynyň köpüsi okalýan mazmunyň, meta beýanynyň we ygtyýaryň birleşmesine daýanýar. Ajaýyp dizaýn muny görkezer, erbet tertiplenen mazmun dizaýnyň bir tarapy.

Google gowy mazmun tapmak üçin tablisalaryň, sanly sanawlaryň, sözbaşy bellikleriniň we atlaryň kombinasiýasyna köp bil baglaýar. Aýratynam, bölekler bölüminde dogry, sebäbi olar gowy oýlanylan jogaplara we aç-açan materiallara bil baglaýarlar. Biriniň soragyna jogabyňyz bar bolsa, aýratyn bölekler bilen iň oňat on gök baglanyşygyň üstünde görünip biler.

Google-yň iň soňky maglumatlaryna göz aýlaň blog bloglary SEO-nyň täze tendensiýalary barada yzygiderli täzeleniş tertibini almak. Şeýle hem edip bilersiňiz Semaltyň blogyny yzarlaň garaýşymyzy almak üçin.

Çalt gollanma hökmünde tertipleşdirmek usuly hökmünde H2, H3 we H4 belliklerini ulanyň. Adamlara gysga maglumat bermek üçin oklanan we sanly sanawlary goşuň. Adamlara mazmunyňyzdan nämäni garaşyp biljekdigini aýdýan aýratyn atlara eýe boluň.

Degişli hil suratlaryny ulanyň

Web sahypalarynyň köpüsine 300 MB surat gerek däl. Uly faýllar has ýokary hilli bolsa-da, haýal ýükleme yzygiderliligi web sahypaňyzy özüne çekiji edip bilmez. Başga bir tarapdan, Italiýa dynç alşyňyzyň suraty süle ununyň tabagyna meňzeýän bolsa, has oňat çözgüt ulanyň.

Iceriňizdäki adaty kararlardan, häsiýetlerden we şekil görnüşlerinden habardar boluň. Gowy umumy düşünje almak üçin hatda başga bir umumy web sahypasyny hem ulanyp bilersiňiz. Aöne berk başlangyç, ýokary hilli JPG bolup, tomaşaçynyň surata nirä girýändigine baglylykda sazlanyp bilner.

Jübi enjamynda ýokary çözgütli surata zerurlyk az. Şeýle hem, suratlaryňyzy diňe sosial mediýada saklamakdan saklanyň. “Facebook” we “twitter” suratlary täzeden göçürip alanyňyzda hilini peseltmekde erbet endikleri bar.

Adamlar size ynanarlar

Dizaýn bilen hiç hili baglanyşygy ýok ýaly bolup görünse-de, näme edýändigini bilýän başarnykly kompaniýa hem gowy web sahypasyna eýe bolar. Web sahypaňyz 90-njy ýyllaryň ahyrynda kimdir biriniň ýerzemininde ýasalan bir zat ýaly bolsa, hiç hili üýtgeşme almarsyňyz.

Gowy SEO, adamlaryň girmek isleýän aňsat gözlenýän web sahypasy bilen tebigy ýagdaýda gelýär. Gözlemek aňsat bir web sahypasy, funksional dizaýny bolan sahypa traffigi almaýşy ýaly, özüne-de girip bilmez. Google topy ugrundaky söweşde ýeňiş gazanmak üçin ikiňizem bolmaly.

Ynanyň ýa-da ynanmaň, gözlegiňizi gowulandyrmak üçin dizaýn tebigy işleýär. Tekst formatlary we ýokary hilli şekiller şeýle iki mysaldyr. Şeýle hem, adamlary web sahypaňyza has ýygy-ýygydan baglanyşdyrmak islär.

Bular diňe gowy dizaýnlarmy?

Gowy dizaýna dogry jogap ýok. Sungat barada aýdylanda, gözellik tomaşaçynyň gözünde. Yzygiderlilik we aýdyňlyk üçin käbir standart şertnama bar, ýöne iň gowy web sahypalary peýza .y täzeleýär we üýtgedýär.

Diňe birnäçe dizaýn bilen çäklenmäň; gözýetimleriňizi potensiala çenli giňeldiň. Hatda özboluşly dizaýnlarda ýöriteleşen HTML döredijisini tapmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

Näçe gitmeli?

Semaltda döredijiligi höweslendirýänimizde, web sahypalary abstrakt sungat dünýäsinde gowy görünýär. Etjek bolýan zatlary bilen gizlinlikde üstünlik gazanan köp web sahypasyny görmeýärsiňiz. Çeper eserler döredijilikli bolup bilse-de, tekstler gönüden-göni bolmaly, çagyryşlar aýdyň we maksat aýdyň bolmaly.

Netije

Dizaýn we SEO el-ele geçýär. Gowy dizaýna geçmek aňsat we dinamiki. Fantastik formatlaşdyrma gowy SEO-nyň özenidir. Şeýle hem ony gowy dizaýn amaly edýär.

SEO we dizaýn çylşyrymly proses bolup biler. Iň çylşyrymly eserler üçin, SEO hünärmeni bilen gürleşmek üçin Semaltdaky toparymyza ýüz tutuň. Olar siziň üçin indiki iň gowy ädimi bilýärler. Google-a çykmak üçin elýeterli önümleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün habarlaşyň.

mass gmail